Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 30.11.2017. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca január 2018, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac december 2017.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu